Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracováních osobních údajů

Společnost Leasing České spořitelny, a.s. (dále jen „Společnost“) je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

Společnost Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 27089444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8912, e-mail: info@leasincs.cz

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

pověřenec: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

kontaktní osoba:             Jiří Januška
e-mailová adresa:            poverenec@csas.cz
telefonní číslo:                  +420 703 481 616   

III. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Účelem zpracování osobních údajů žadatele (subjektu údajů) je:

 • poskytnutí nabídky financování a uzavření smlouvy
  právní základ: zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • provedení identifikace žadatele ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  právní základ: zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • prověření bonity a důvěryhodnosti žadatele a zjištění expozice a ratingů
  právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kterým je předcházení rizik neplnění smlouvy žadatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • předávání a zasílání, a to i formou obchodních sdělení, aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných Společností či jakoukoliv společností, která je členem Podnikatelského seskupení (jak je definováno níže)
  právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kterým je přímý marketing (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • obrana před případnými nároky žadatele a vymáhání pohledávek
  právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

IV. Druh zpracovávaných osobních údajů

Žadatel bere na vědomí, že Společnost bude pro účely uvedené výše v bodě III. zpracovávat osobní údaje žadatele v rozsahu zejména:

 • identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení nebo obchodní firma žadatele, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ)),
 • druh a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného orgánem státní správy,
 • kontaktní údaje (adresa bydliště, místa podnikání nebo sídla, telefonní číslo, adresa elektronické pošty), a další údaje, které zahrnují informace o vzájemných vztazích mezi žadatelem a Společností a o jejich povaze a údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce žadatele

(dále jen „Osobní údaje“).

V. Příjemci osobních údajů

Žadatel bere na vědomí, že v rámci zpracování Osobních údajů Společnost Osobní údaje poskytuje následujícím osobám:

 • provozovatel Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) (CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58499) – Společnost je oprávněným uživatelem NRKI, jehož účelem je vzájemné informování oprávněných uživatelů NRKI o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce svých klientů. Bližší informace jsou dostupné v Informačním memorandu, které je ke stažení na www.ersteleasing.cz,
 • věřitelské subjekty, které mají uzavřenou s CNCB smlouvu o účasti na projektu NRKI,
 • společnosti CRIF S.p.A., založená podle práva Italské republiky, se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika, která zajišťuje v případě NRKI pro CNCB finální automatizované technické zpracování informací,
 • v případě, že žadatel bude mít zájem o zajištění pojištění prostřednictvím pojistného zprostředkovatele S SERVIS, s.r.o., IČO: 26307201, se sídlem Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo, mohou být Osobní údaje zpřístupněny tomuto pojistnému zprostředkovateli za účelem zprostředkování pojištění žadateli,
 • v případě, že vznikne Společnosti pohledávka za Subjektem údajů, je oprávněna vymáhat ji prostřednictvím třetí osoby, případně tuto pohledávku postoupit třetí osobě,
 • Česká spořitelna a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a členové Podnikatelského seskupení (jak je toto definováno níže), za účelem sdílení klientských informací a prověření, zda žadatel není politicky exponovanou osobou, zda není na sankčním seznamu Finanční skupiny České spořitelny (dále jen „FSČS“), zda někdy neproběhl odpis žadatelových dluhů, zda se nedopustil v minulosti podvodného jednání vůči FSČS, AML kontrola, zjištění expozice, ratingů, příp. zpracování ratingů, a za účelem přímého marketingu,
 • Cebia, spol. s.r.o., IČO: 18628443, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, za účelem zjištění informací o financování žadatele ze strany dalších leasingových společností, tj. za účelem zjištění expozice zájemce,
 • obchodní zástupci Společnosti za účelem plnění smlouvy a marketingu Společnosti spočívajícího v opětovném oslovení žadatele,
 • další osoby uvedené jako zpracovatelé na internetové adrese www.ersteleasing.cz, kterým jsou Osobní údaje poskytovány zejména za účelem provedení kontroly předmětu financování či zajištění faktického rozesílání korespondence za Společnost. Seznam dalších zpracovatelů osobních údajů uvedený na citované internetové adrese je průběžně aktualizován, což zájemce bere na vědomí.

V. Práva subjektu údajů

Žadatel bere na vědomí, že má vůči Společnosti právo (i) na přístup k Osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých Osobních údajů, dále právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním Osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že Osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání Osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz Osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování Osobních údajů, (viii) právo na přenositelnost údajů a v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů též (ix) právo vznést námitku, po níž Společnost zpracování Osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami žadatele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 • Doba zpracování

Společnost nebude Osobní údaje žadatele zpracovávat po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy mezi žadatelem a Společností, bude Společnost zpracovávat Osobní údaje nejdéle po dobu 3 let ode dne podpisu této žádosti.

V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi žadatelem a Společností, bude Společnost zpracovávat Osobní údaje nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu mezi Společností a žadatelem.

 • Profilování

Žadatel bere na vědomí, že Společnost při zpracování Osobních údajů provádí tzv. profilování, přičemž profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se její ekonomické situace nebo spolehlivosti. K profilování v rámci zpracování Osobních údajů ze strany Společnosti dochází při prověření bonity a důvěryhodnosti žadatele, zjištění expozice a ratingů žadatele.

VI. Další informace

Společnost je členem podnikatelského seskupení (dále jen „Podnikatelské seskupení“), které zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a společnosti, ve kterých má Česká spořitelna, a.s. majetkovou účast v rozsahu nad 25% hlasovacích práv (aktuální přehled těchto společností a informace o nich jsou k dispozici na www.csas.cz) a Erste Group Bank AG, a společnosti, ve kterých má Erste Group Bank AG majetkovou účast v rozsahu nad 25 % hlasovacích práv (aktuální přehled těchto společností a informace o nich jsou k dispozici na www.csas.cz)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

pověřenec:             Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
kontaktní osoba:   Jiří Januška
e-mailová adresa:   poverenec@csas.cz
telefonní číslo:        +420 703 481 616

Další zpracovatelé osobních údajů

KORDEX spol. s r. o.
se sídlem Tavolníková 1843/9, Krč, 142 00  Praha 4
IČ: 24661058

IT Consulting CZ s.r.o.
se sídlem Suchohrdly, Výsluní 332, PSČ 669 02, Znojmo
IČ: 26217953

Informace o zpracování osobních údajů pojišťoven

Pověřenec osobních údajů pro společnost s Autoleasing, a.s.

Česká spořitelna, a.s.
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

Kontaktní osoba:
Jiří Januška
e-mail: poverenec@csas.cz
telefon: +420 703 481 616
(v pracovních dnech 9 – 15)

Bezplatná informační linka České spořitelny, a.s.:
800 207 207 (v ostatních dnech a hodinách)

Sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00